Improvisation and Counter-Education / Ilan Gur-Ze’ev

Improvisation and Counter-Education Ilan Gur-Ze'ev All the contributors to the review of Critical Theory and Critical Pedagogy Today – Toward a New Critical Language in Education agree with the editor that Critical Pedagogy is currently in an awkward condition. They vary in their optimism as to the...

מרכז לאימפרוביזציה – מטרות, רציונל,ספרות והנחת יסוד

מרכז לאימפרוביזציה - מטרות ,רציונל, ספרות והנחות יסוד : אלתור, במשמעותו הפשוטה ביותר, הוא היכולת להגיב בלי תכנון מראש, בצורה ספונטנית, מרגע לרגע. זהו הציר שמאחד סביבו את כל ההגדרות השונות לאלתור. על פי תפיסתי, אלתור היא היכולת להגיב כל רגע מחדש, מתוך בחירה ולקיחת אחריות, למציאות...

האקדמיה, מאלתר-התמיד ואפשריותה של משמעות בעולם פוסט-מודרני

מהו הבסיס החילוני של היהדות? הצורך המעשי, התועלת העצמית. מהו פולחנו החילוני של היהודי? הסחר-מכר. מהו אלוהיו החילוני? הממון. ובכן! האמנציפציה מן הסחר-מכר ומן הממון, דהיינו האמנציפציה מן היהדות המעשית, הממשית, היא תהא האוטואמנציפציה של דורנו.  אילן גור זאב השינויים הדרמטיים המתחוללים כיום באוניברסיטאות הישראליות כלל אינם...

מכללת אורנים – אימפרוביזציה בחינוך – הבעת רגשות בחברה מסורתית

מכללת אורנים הפקולטה למדעי החברה והרוח, החוג לחינוך אמפרוביזציה בחינוך הבעת רגשות בחברה מסורתית מגיש: מוסטפא גדיר  מוגש לגב' אלונה פרץ מבוא אישי בחרתי לעסוק בנושא הבעת רגשות שלי בהקשר של החברה שממנה אני מגיע וההשפעה  של חברה זו על ההווי ה שלי כאיש חינוך בחרתי לעסוק בנושא זה כי הינו נושא...

אימפרוביזציה בחינוך – עבודת סיכום -רינה פיטקיס – מכללת אורנים

מיד כשקיבלתי את המייל על ההרשמה לקורס, אימפרוביזציה בחינוך, בהנחייתה של אלונה פרץ, ידעתי שזה קורס שאני רוצה לקחת חלק ממנו. בתפיסה שלי, משהו בחינוך בכלל ובמערכת החינוך בפרט מאוד מקובע וחסר שינויים. רציתי להבין איך אני, כסטודנטית שטרם נכנסה לבית הספר בתפקיד של מורה,...

מילים מתוך חוויה בקבוצה/שרה פרנקבורג

נזכרת בי. בשנה. במה היה הקול קודם כל הקול. השמיעי את קולך כך שאת תשמעי אותך והם ישמעו צלול. אך הוא חוזר פנימה לתוכי ועוד יצא החוצה מחוצי הוא מפחד, הקול הזה, ומי יודע ממה בכלל יש לפחד סך הכל קול עיניים. אני אוהבת משחקי עיניים וגם די טובה בהם. אבל המשימה הסתבכה כשאמרה לי להסתכל בעיניים בזמן שאני מדברת....

עבודת סיכום – קורס אימפרוביזציה בחינוך – חינוך לכיעור

חינוך לכיעור קורס: אימפרוביזציה בחינוך מרצה: פרץ אלונה מגישה: סיון קורץ מבוא הרעיון לכתיבת עבודה זו התחיל בהבנה שניצתה בי במהלך אחד משיעורי הקורס. הבנתי שלאסתטיקה ואף יופי יש משמעות בעבורי. הבנתי שאולי המשמעות שאני מייחסת לאסתטיות ויופי היא גדולה ואני אף נמשכת אליהם באופן כמעט בלתי מודע. ההבנה ששיש...

עבודת סוף – המכללה האקדמית לחינוך אורנים – עמית נחום

המכללה האקדמית לחינוך- אורנים אלם-אילמות-אלימות עבודת סיום בקורס "סדנת מיומנויות אלתור" עמית נחום   מבוא: באחד ממפגשנו בקורס התבקשנו לעמוד מול כולם או לשבת ולהיות כולם. מי שעומד, מבצע תרגיל אימפרוביזציה, ואלה שיושבים צופים ומנתחים את שמתרחש אל מול עיניהם (חוץ). בחרתי לשבת, למרות שמאוד רציתי לעמוד ולהתנסות, לתת לעצמי להיפתח...

חינוך חברתי קהילתי מאת מתן מרום עבור קורס אלתור בחינוך, מכללת אורנים

אורנים המכללה האקדמית לחינוך ,  אימפרוביזציה בחינוך עבודה מסכמת,  יוני 2017 משולשים ואלתור בחינוך   תוכן העניינים מבוא. 3 פרקא': אלתורמהו?. 4 פרקב': התייחסותלמשולשיםואלתורבחינוך. 4 סיכוםומשובעצמיעלהקורס. 8 ביבליוגרפיה. 9     מבוא   אלתור הינו אומנות ביצוע מרתקת שנולדה בשנת 1786, בתהליכו כמעט ואין זמן לעריכה של החומר. לאלתור יש מעלות חיוביות רבות, מיידיות, ספונטניות ולקיחת סיכונים. אלתור הינו...

עבודת התזה : “הוראה ואלתור – התייחסות מורות במערכת החינוך הישראלית למושג אימפרוביזציה-אלתור, בהוראה: הכרח קיומי או מרכיב משחרר?” מאת אלונה פרץ

1. מבוא היחסים שלי עם עולם האלתור קשורים קשר הדוק לסיפור חיי. בתקופת לימודי המשחק שלי ב"סטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב", ומאוחר יותר בקבוצה של רות זאפורה, מורה לאלתור על פי שיטת ה- Action Theater, הרגשתי תמיד כי אני מאמצת לי זהות שהייתה למעשה נכונה לאורך השנים, מילדות. אני מזהה את עצמי כ"Improvisor". כפי שאטען...